Alliansen

Alliansen1När andra städer och regioner har fått omfattande infrastruktursatsningar har Göteborg under decennier stått utan. Fram tills nu. Det Västsvenska paketet stärker regionen, bidrar till tillväxt och en utvidgad arbetsmarknadsregion, med Göteborg som nav. I det Västsvenska paketet ingår trängselskattens införande i Göteborg. Vi ställer oss bakom paketlösningen med alla dess olika delar. För oss är det av betydelse att man ser till helheten där trängselskatt, nya trafikförbindelser och ökade kollektivtrafiksatsningar förstärker varandra, för att uppnå en gemensam effekt. Helheten är paketets styrka. Därför vill vi Allianspartier ha ett ja till trängselskatten i folkomröstningen.

Idag är det inte längre länder eller enskilda städer som konkurrerar mot varandra. Numera handlar det främst om regioner som kämpar om att locka företag, kompetent arbetskraft, studenter och turister till sig. I denna internationella konkurrens befinner sig Göteborgsregionen. De senaste åren har företagsklimatet i Göteborg försämrats kraftigt. 2011 kom Göteborg på plats 97 av 290 i en rankning av företagsklimatet, utförd av Svenskt Näringsliv. Året därpå sjönk vi 30 platser och 2013 tappade vi ytterligare och kom på plats 150. Göteborgsregionens utveckling går för dåligt i förhållande till andra regioner. Både att locka hit och få företag att stanna och att starta här, är avgörande för tillväxten. Det skapar nya arbetstillfällen och får hela regionen att växa. Skulle tillväxten avstanna drabbas människorna i regionen, liksom förmågan att ge välfärd av hög kvalitet. En väl fungerande infrastruktur och en modern effektiv kollektivtrafik är avgörande och därför är satsningarna i det Västsvenska paketet mycket viktiga.

Vi är därför mycket glada att äntligen göra denna nödvändiga storsatsning i Göteborgsområdet. Trängselskatten är en ekonomisk grundbult för det Västsvenska paketet. Den beräknas bidra med 14 miljarder kronor av de 34 miljarder som behövs. Tack vare trängselskatten samt bidrag från Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och Region Halland finansierar staten de resterande 17 miljarder som krävs. Genom trängselskatt och en ambitiös satsning på kollektivtrafiken, ska belastningen på miljön minska. Du som ändå behöver ta bilen i Göteborg ska heller inte behöva uppleva samma trängsel som satsningar i paketet för med sig.

Trängselskatt som ett redskap enbart för att minska biltrafiken har Alliansen varit negativ till. Men som en del i ett paket där intäkterna går tillbaka till viktiga investeringar i Göteborg, har vi accepterat den. Vi älskar inte trängselskatt, men vi gillar det vi får för pengarna.

För att kunna nå den långsiktiga visionen för Göteborgsregionen som en attraktiv, hållbar och växande region måste andelen resor med cykel och kollektivtrafik kraftigt öka. Fler bostäder i centrala älvstaden och en förtätning av staden skulle bl.a. medföra att betydligt fler kan gå eller cykla till och från jobbet, men inte alla. K2020 innefattar ambitionen att fördubbla kollektivtrafikens andel av resandet. Satsningarna i Västsvenska paketet underlättar detta. Med minskad restid och punktligare tåg och bussar kommer förhoppningsvis fler välja att åka kollektivt.

Idag är det fler högutbildade, arbetande familjer som flyttar ut ur staden än som flyttar in. I värsta fall flyttar de till en annan storstadsregion som erbjuder bättre möjligheter för dem att förverkliga sig själva och sin familj.

Vi vill att Göteborg ska vara en drömstad för dem som vill studera men också vill arbeta, bygga företag och komma på de idéer vi ska leva av i framtiden. Då behöver vi skapa plats för fler. Vi vill möta samhällsutmaningarna med nya, moderna lösningar som ger framför allt unga göteborgare framtidstro.

Därför ser vi fram emot det västsvenska infrastrukturpaketet som kommer att göra regionen mer attraktiv att bo och arbeta i, locka hit nya företag som skapar nya arbetstillfällen, och få kompetens att stanna kvar. Det kommer att stärka regionens konkurrensförmåga, bidra till tillväxt och utvidga arbetsmarknadsregionen med Göteborg som kärna. Så läggs grunden för vår förmåga att hålla en välfärd av hög kvalitet. Långsiktigt gynnas därför alla medborgare i regionen av paketet.

Frågor & svar i korthet

Varför stöder Alliansen den så kallade trängselskatten?
Vi stöder trängselskatten och vill ha ett ja i folkomröstningen i september.  Trängselskatt som ett redskap enbart för att minska biltrafiken har Alliansen varit negativ till. Som del i ett paket där intäkterna går tillbaka till viktiga investeringar i Göteborg, har vi accepterat den. Parterna som enats om villkoren kring det Västsvenska paketet och trängselskatten är många: Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Region Halland och Trafikverket. Trängselskatten delfinansierar det för vår region avgörande Västsvenska paketet, d.v.s. satsningar på broar, vägar, järnväg, tunnel och kollektivtrafik som är nödvändiga för vår utveckling. Tack vare att vi kan betala en del, finansierar regeringen resten. Utan den avgift som trängselskatten innebär hade dessa alldeles nödvändiga investeringar blivit avsevärt dyrare för göteborgarna eller i vissa fall inte kunnat genomföras.

Finansieringen av det Västsvenska paketet
Staten har ställt kravet att satsningarna medfinansieras till hälften lokalt. Man kan absolut ha synpunkter på detta krav, men det har varit förutsättningen för att satsningarna skulle bli av. Motsvarande avtal har tecknats på andra håll och en avgörande fördel med Alliansregeringen är att projekten faktiskt blir av. Under tidigare regeringar har projekt tagits in i de nationella planerna utan att finansieringen funnits med stora förseningar eller uteblivna satsningar som följd. Göteborg är idag dessvärre på efterkälken i jämförelse med andra storstadsregioner i Sverige, och detta måste vi ändra på. En modern och fungerande infrastruktur är då en förutsättning.

Staten har krävt medfinansiering av satsningarna både i Västsverige och på andra håll. Vi tror att detta är en förutsättning för att få till viktiga satsningar i Göteborg och att flera andra regioner gärna skulle vilja ta över de statliga medlen om Västsverige inte vill acceptera villkoren för dem. Därför är detta en möjlighet för att lösa både akuta infrastrukturproblem (som t.ex. Göta älvbron, vars ”bäst-före-datum” är satt till år 2020) samt bygga upp en struktur som möjliggör fortsatt tillväxt, så att Göteborg åter kan hävda sig bland andra stora städer i Sverige och globalt. Trängelskatt som metod att ta in finansieringen har ju också den fördelen – utöver att inte bara göteborgarna betalar – att den bidrar till minskad trängsel och minskad miljöpåverkan

Varför en ökad ekonomisk börda för många människor?
Trängselskatten innebär en ny utgift och vi har respekt för att den kan komma att utgöra en ökad ekonomisk börda för många människor. Därför vill vi ta ett helhetsgrepp på trafikpolitiken, exempelvis genom att hålla nere parkeringsavgifterna. Det har vi i Alliansen arbetat för i många år, och vi vill också ha fler parkeringsplatser och förmånliga parkeringsvillkor för göteborgare med miljöbil. Det är viktigt för att hålla innerstaden levande där handlare, besökande och boende alla känner sig välkomna. I synen på parkeringar och p-avgifter finns en tydlig skiljelinje mellan oss Allianspartier och de rödgröna som styr Göteborg.

Varför inte höjd skatt istället för trängselskatt?
Västsvenska paketet innebär bättre kommunikationer för många fler än göteborgarna. Trängselskatten betalas idag till stor del av företag och invånare i andra kommuner. Vi tycker det är rimligare än att göteborgarna genom en kommunalskattehöjning skulle bära hela kostnaden. Trängselskatten har också effekter på trafikens mängd och fördelning under dagen. Det är ju hela regionen och alla de som pendlar hit, som får glädje av satsningarna. Självklart ska även utlandsregistrerade fordon betala. Beroende på hur resandet och bilåkandet utvecklas, kan vissa betalstationer vara nödvändiga att flytta eller helt tas bort, vilket nu utreds i Backa. Vi utesluter inte fler framtida justeringar av systemet.

Varför dessa satsningar på infrastrukturen?
Det Västsvenska paketet stärker regionen, bidrar till tillväxt och en utvidgad arbetsmarknadsregion, med Göteborg som nav. Därför vill vi Allianspartier ha ett ja till trängselskatten i folkomröstningen. Ett nej skulle drabba hela regionens konkurrenskraft. Att få företag att stanna här och att locka hit nya, är avgörande för tillväxten och skapar nya arbetstillfällen. Skulle tillväxten avstanna drabbas människorna i regionen, liksom förmågan att ge en välfärd av hög kvalitet. Paketets satsningar ökar tillförlitligheten och minskar sårbarheten för alla trafikslag i vårt trafiksystem, som t.ex. den nya Göta älvbron.

Trängselskatten ska vara rättvis
Än så länge är det enbart svenska fordon som betalar trängselskatt, men Trafikverket utreder hur man även ska få in utlandsregistrerade fordon i systemet. Allianspartierna i Göteborg har varit tydliga att det är av yttersta vikt att även utländska fordon ska betala, inte minst för att säkerställa en rättvis konkurrens mellan svenska och utländska åkerier.

Varför skall man välja att åka kollektivt?
Göteborgsregionen är attraktiv och växer med ungefär 10 000 invånare om året. Det är bra eftersom det skapar fler möjligheter till jobb, studier och sysselsättning också för oss som redan bor här. Men det ställer krav på bättre kommunikationer. Vår gemensamma ambition är att hela trafikökningen ska kunna ske utan att biltrafiken ökar. Dit vill vi nå genom att göra kollektivtrafiken bättre och mer attraktiv. Mindre trängsel på vägarna är också en fördel för dem som – sällan eller ofta – behöver använda bilen. Läs gärna mer i K2020.

Varför behövs det Västsvenska infrastrukturpaket?
Västsverige har ett antal akuta transportproblem som hämmar tillväxten, skapar trängsel på vägarna och förorsakar luftföroreningar och buller. Främst handlar det om tre huvudområden som behöver åtgärdas:

– Kapacitet. Det finns stora brister i kapacitet och standard i såväl väg- som järnvägsnätet, både i anslutningarna in mot Göteborgsområdet och inne i de centrala delarna av staden. Framför allt är sårbarheten mycket stor vid exempelvis olyckor och underhållsarbete och orsakar kraftiga störningar i trafiken. Med en modern och fungerande infrastruktur blir det enklare och snabbare att resa till och från olika delar av Västsverige. Nya resvägar i och förbi Göteborg tillkommer, vilket också betyder mindre sårbarhet vid exempelvis trafikstörningar.

– Regionförstoringen. Göteborg har hamnat på efterkälken när det gäller att öka den lokala arbetsmarknaden, i jämförelse med exempelvis Stockholm och Malmö. En av huvudförklaringarna är bristerna i transportinfrastrukturen, särskilt inom järnvägs- och kollektivtrafikområdena. Det måste bli lättare för företag och människor att mötas utan att någon av parterna behöver flytta. Genom förbättringar av transportsystemet ökar tillgängligheten, arbetsmarknaderna vidgas och den regionala tillväxten stimuleras. Tillförlitligheten för transporter till Göteborgs hamn och viktiga företag ökar. Utmaningen är framför allt att Göteborgs näringsliv och arbetsmarknad behöver växa och komma att omfatta större delar av Västra Götaland och Halland.

– Miljö. Det finns en önskan att öka resandet med kollektivtrafiken för att dämpa bilismens miljö- och hälsoskadliga effekter. Då krävs också en kollektivtrafik som fungerar som ett realistiskt alternativ. Kollektivtrafiken får en ökad attraktionskraft då den byggs ut och nya körfält för kollektivtrafik och fler pendelparkeringar tillkommer. En klar kapacitetsökning i järnvägsnätet tillkommer, genom en effektiviserad regiontågstrafik. För bilisterna kortas restiden då köerna bli mindre, genom utökad vägkapacitet, bättre och fler älvförbindelser, samt färre bilar då fler väljer att åka kollektivt. Miljön är en vinnare då utsläppen från trafiken minskar och luftkvaliteten förbättras.

 Alliansen i Göteborg


En kommentar till Alliansen

  1. Pingback: Fraternitas.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s