Varför Västlänken är bra och nödvändig

Ingen som kommit inom hörhåll av Göteborg den senaste tiden kan ha undgått Västlänken. Trots att besluten är fattade och spaden satt i marken finns det de som vill förvandla kommunalvalet till en folkomröstning om just Västlänken.

Vad är då Västlänken? Jo, en järnvägstunnel för pendeltåg under centrala Göteborg med stationer vid Göteborgs Centralstation, Korsvägen, och Hagakyrkan. Låter det misstänkt likt Citytunneln i Malmö eller Citybanan i Stockholm? Eller en trafiklösning man kan hitta i mängder av medelstora till stora städer nere på kontinenten? Ja, då har du rätt. Utöver att denna järnvägstunnel tagit över den politiska debatten i Sveriges näst största stad så är den vare sig unik eller kontroversiell.

Helt nödvändigt med mer kapacitet

Idag är det fullt på Göteborg C under högtrafik. Så har det sett ut sedan Alependeln började trafikera för sex år sedan. De olika tågoperatörerna, inte minst Västtrafik, vill köra fler och längre tåg — men det får helt enkelt inte plats.

Att bygga ut kapaciteten i centrala Göteborg är därför helt nödvändigt. Behovet av utökad trafik finns redan idag, och med ett Göteborg som växer så ökar så klart efterfrågan ytterligare. Kan staden inte möta en ökad efterfrågan av transporter med tåg, för både person- och godstrafik, så riskerar vi istället fler bilar och lastbilar som korkar igen infartslederna med ökade utsläpp och förvärrad trängsel som ofrånkomlig konsekvens. 

Efter sommarens bränder och torka kan ingen längre blunda för hur påtagliga klimatförändringarna kommer vara om vi inte ställer om samhället. Ska vi möta det hotet måste järnvägen växa snabbare än Göteborg så att vi får en förflyttning från bil till tåg istället för tvärtom.

Göteborgs trafikproblem

De flesta lokala partier har den lokala kollektivtrafiken högt på agendan, om än i lite olika versioner. Och det är klart att den behöver byggas ut den med. Med tvärförbindelser, snabbspår och allt det kan vara.

Men vi måste inte välja. Vi kan bygga både lokal och regional kollektivtrafik. Och ur ett klimat- och hälsoperspektiv är det faktiskt inte där Göteborgs problem finns. De lokala transporterna sker redan idag i hög utsträckning med andra färdmedel än bil, och trenden sedan många år är att innerstadstrafiken minskar.

Det är pendlingen till och från kranskommuner och ytterområden som är problemet. Det är den trafiken som korkar igen lederna, och den trafiken ökar varje år. En karta över luftföroreningarna i Göteborg visar tydligt att det är längst lederna som utsläppen och hälsoproblemen finns. Cirka 100 göteborgare om året beräknas dö i förtid på grund av vägtrafikens utsläpp. För att lösa de problemen behövs andra verktyg än lokal kollektivtrafik.

Jämfört med andra skandinaviska städer har Göteborg en hög andel som arbetspendlar med bil, och en låg andel som pendlar med tåg. Det sticker naturligtvis i ögonen, och är något som behöver ändras på. Så då är frågan: om vi genomför en stor investering i absolut nödvändig kapacitet, kan man göra det på ett sätt som också hjälper till att lösa det problemet?

Svaret på den frågan är naturligtvis ja. Med högre turtäthet, kortare restider, färre byten, och fler stationer blir pendeltågen mer relevanta. Och blir pendeltågen mer relevanta så kommer fler välja dem framför den egna bilen. Inte direkt raketforskning.

Därav Västlänken. Att lösa kapacitetsproblemen går att göra på flera sätt, men nu gör man det på ett sätt som ger ett annat viktigt mervärde — ett mer attraktivt och tillgängligt pendeltågssystem.

Några viktiga vinster med Västlänken

  • Med Västlänken nästan tredubblas kapaciteten på Göteborg C. Det täcker behovet för att köra 10-minuterstrafik på samtliga banor. Med Västlänken kommer det finnas tillräcklig kapacitet i centrala Göteborg under väldigt lång tid framöver.
  • Redan när Västlänken öppnar kan trafiken öka med uppemot 40% under maxtimma och uppemot 70% över dygnet. Utöver det kommer flera av de begränsningar som finns idag, bland annat hur långa tågen får vara, att försvinna och störningskänsligheten att minska. Det kommer också byggas en ny pendeltågsstation på Hisingen.
  • Med Västlänken på plats kan järnvägen till och från Göteborg byggas ut. Det gäller inte minst den nya järnvägen till Borås via Landvetter Flygplats. Den kapacitet Västlänken ger är en förutsättning för att kunna utveckla järnvägsnätet i regionen.
  • Nya stationer gör att järnvägen hamnar närmare bostad och/eller arbetsplats för väldigt många. Det minskar restiderna och gör pendeltågen mer tillgängliga. Resorna sprids också ut på flera stationer och minskar belastningen på den lokala kollektivtrafiken i centrum.
  • När tåglinjerna blir genomgående så minskar behovet av byten. Färre byten ger också kortare restider, och gör pendeltågen mer attraktiva.

Det finns naturligtvis fler fördelar än de ovan. Inte minst näringslivet lägger stor vikt på arbetsmarknadsförstoring, vilket gör göteborgsregionen mer attraktiv för både arbetsgivare och arbetstagare.

Dimridåer och mytbildning

Många av oss stöter mer eller mindre dagligen på diverse påståenden som avser att framställa Västlänken som något dåligt, kanske det mest dåliga någonsin. Gå inte på det. Det finns intressegrupper och politiska partier som satt i system att sprida myter och felaktigheter av andra intressen än Göteborgs bästa. Dessa grupper och partier tar inte miljö- och klimatfrågorna på allvar. Svårare än så är det egentligen inte.

Det lokala partiet Demokraterna hävdar att de kan häva avtal eller på annat sätt stoppa Västlänken. Det är en bluff. Göteborg har inte beslutanderätt i frågan och Trafikverket har redan vad de behöver för att bygga Västlänken. Demokraternas utspel handlar till hundra procent om att fiska missnöjesröster. Populism kan aldrig lösa några problem.

Vad kan du göra för att påverka?

Naturligtvis är valet på söndag din kanske största chans att påverka. Rösta på ett parti som sätter miljö- och klimatfrågor högt i allmänhet, och har fokus på investeringar i järnväg och kollektivtrafik i synnerhet. Transportsektorn är en nyckelfråga om vi ska kunna bromsa klimatförändringarna och förbättra miljön. Är du osäker på vilka partier som kan vara aktuella, leta upp de granskningar som miljöorganisationer som exempelvis Naturskyddsföreningen gjort av partiernas miljöpolitik.

Lokalt i Göteborg röstar du naturligtvis på ett parti som ger rakt och tydligt stöd för Västlänken, trängselskatten och ytterligare investeringar i lokal och regional kollektivtrafik. Välj bort partier som inte ifrågasätter och problematiserar investeringar i vägar, försvarar subventionerade parkeringsplatser, och låter populistiska utspel ersätta nödvändiga klimatinvesteringar.

Du kan också prata med vänner, kollegor och bekanta. Med det infekterade debattklimat som råder idag kan det ta emot, men man behöver inte trassla in sig i långa utläggningar om teknikaliteter. Att nämna att du är övertygad om att Västlänken kommer bli bra för Göteborg räcker långt. Om någon ifrågasätter dig, säg bara att du tycker klimatfrågan är för viktig för att slarvas bort.

Blicka framåt!

Att älta saker som redan är beslutade och påbörjade blockerar bara andra, mer aktuella frågor. Vad vi borde diskutera i Göteborg, det som borde vara konfliktlinjen mellan de lokala partierna, är vad vi gör nu.

Ska vi prioritera järnvägen till Borås? Eller dubbelspår på Bohusbanan? Ska Västlänken byggas ut med spår mot Torslanda, eller kanske mot Frölunda och vidare mot Särö? Varför inte förlänga linbanan längre ut på Hisingen? Och de där tvärförbindelserna och snabbspåren och nya älvförbindelser för kollektivtrafiken, vad är mest angeläget där?

Vi som driver ”Ja till Trängselskatt” ser fram emot att få byta ämne efter valet. Att ägna vår tid till andra intressanta infrastrukturåtgärder än bara Västlänken. Men ni kan fortsätta lita på att vi även i fortsättningen kommer ta strid för minskad bilism, bättre miljö, och utbyggd järnväg och kollektivtrafik.

För att vi älskar Göteborg.

/ Sören Jensen, Åsa Österlund, David Liljeros & Gabriel Södersten

Detta inlägg publicerades i Västlänken. Bokmärk permalänken.