Trängselskattens effekter – positiva nyheter!

28/1 presenterades de slutgiltiga siffrorna för trängselskatten och de effekter införandet haft för invånarna i och runt Göteborg. Det är spännande siffror som fortsätter att peka på alla de fördelar som trängselskatten innebär för Göteborg.

1. Minskad trafik

Trafikminskningen är fortsatt konstant. Det lokala målet som satts upp rörde sig på 15-20%, detta mål nås inte riktigt. Regeringen talade å andra sidan i sin proposition om en beräknad minskning på 10% i centrala Göteborg – detta mål nås då minskningen genom betalstationerna under november månad var 11%. Det innebär nästan 70 000 färre fordon, per dag.

Trängselskatten är dels en trafikminskande åtgärd och en trafikomledande, vilket bland annat kan innebära att folk tar andra vägar vilket får som effekt att trafikflödena blir jämnare, och i stora drag går det att konstatera att trängselskatten i Göteborg haft just dessa effekter. Trots att minskningen ligger under det tilltänkta målet finns det få saker som får en så pass stor effekt som trängselskatt på bilåkandet. Det faktum att över var tionde bil försvinner från vägarna är ett bevis för detta.
Läs hela rapporten.

 2. Ökat kollektivtrafikresande

Folk slutar ju så klart inte att resa och befolkningen ökar enligt Västsvenska Handelskammaren med fem fullastade bussar i veckan. Folk har ändrat sina resvanor bland annat till följd av trängselskattens införande men också säkerligen till följd av att stora förbättringar gjorts i kollektivtrafiken, exempelvis har Alependeln invigts och expressbussnätet gjorts om.

Målet som sattes upp inför trängselskattens införande var att kollektivtrafikåkandet i Göteborgs stadstrafik skulle öka med 8% – ökningen är dock 10%!

Skärmavbild 2014-02-02 kl. 22.01.48

De fem fulla busslasterna och det uttalade målet att dubblera antalet kollektivtrafikresor  tydliggör också behovet av Västsvenska paketet. Ska alla dessa som flyttar in till stan åka bil till jobb och aktiviteter kommer vi få en ohållbar situation. Just därför är de stora åtgärder som görs för att underlätta för buss, tåg och spårvagnsåkandet helt riktiga och helt nödvändiga!

3. Opåverkad handel

Inför införandet varnade många, precis som man gjorde i Stockholm, för att handeln skulle drabbas hårt av trängselskatten. Så är dock inte fallet. Vi har i tidigare blogginlägg och i GT konstaterat att trängselskatt inte har någon generell inverkan på handeln men nu är det också belagt!

Innanför zonen minskade handeln med 1% under första och andra kvartalet 2013. Riket i sin helhet ökade med 1% respektive kvartal. Utanför zonen minskade handeln med 1% under första kvartalet och 0% under andra kvartalet. Riket i sin helhet ökade med 1% respektive kvartal. Bäckebol särredovisades och där var minskningen under första kvartalet 0% och -3% under andra kvartalet. Riket ökade med 1% respektive kvartal. I studien lyfts det dock fram att öppnandet av IKEA i Uddevalla under våren 2013 ”sannolikt påverkat både IKEA och en del andra butiker i Bäckebol”. Det vi kan se är alltså ganska små skillnader mellan riket i sin helhet och utvecklingen i Göteborg med omnejd.

Det är viktigt att komma ihåg att trängselskattens syfte är att förändra beteendemönster på olika sätt. Just därför är det inte så märkligt att enskilda näringsidkare kan drabbas på olika sätt och olika hårt, exempelvis kan ju vissa specifika affärer ha en kundkrets som är väldigt bilburen. Det går dock inte finna någon generell trend där handeln i sin helhet påverkas nämnvärt.

4. Summering

Utifrån detta kan vi alltså konstatera att biltrafiken i Göteborg minskat med över 10% under 2012, kollektivtrafikresandet har ökat med 10%. Totalt har de som åker bil fått kortare restider, ökad restidstillförlitlighet samtidigt som luften i innerstaden blivit bättre. De stora satsningar som görs i Västsvenska paketet har gett och kommer troligtvis ge stora effekter för Göteborg och regionen. Genom att fler kan resa snabbare och smidigare kommer kollektivtrafiken bli ett bra alternativ till bilen vilket skapar bättre stadsmiljö, bättre luftkvalité och en mer hållbar trafiksituation. Med dessa siffror i åtanke finns det inga argument för att inte rösta JA till trängselskatt i Göteborg!

/Gabriel Lindh

 

Detta inlägg publicerades i Aktuellt, Trängselskatt och märktes , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Trängselskattens effekter – positiva nyheter!

  1. Hansson skriver:

    Här finns en länk till en sida där man kan se biltrafikens utveckling sedan 50-talet. Ökningstakten var stor då men har sedan dess stadigt fallit för att från 2008 faktiskt minska!

    http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2263589-bilen-har-gjort-sitt-nu-tar-vi-taget

Kommentarer är stängda.